1. 古诗词大全

关于思念的诗词句

共收录了216首思念诗词
 • 作者:曹雪芹 朝代:清代

  都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。
  空对着,山中高士晶莹雪;终不忘,世外仙姝寂寞林。
  叹人间,美中不足今方信:纵然是齐眉举案,到底意难平。

  dōu dào shì jīn yù liáng yīn ,ǎn zhī niàn mù shí qián méng 。
  kōng duì zhe ,shān zhōng gāo shì jīng yíng xuě ;zhōng bú wàng ,shì wài xiān shū jì mò lín 。
  tàn rén jiān ,měi zhōng bú zú jīn fāng xìn :zòng rán shì qí méi jǔ àn ,dào dǐ yì nán píng 。

  思念爱情
 • 作者:李商隐 朝代:唐代

  东南日出照高楼,楼上离人唱石州。
  总把春山扫眉黛,不知供得几多愁?

  dōng nán rì chū zhào gāo lóu ,lóu shàng lí rén chàng shí zhōu 。
  zǒng bǎ chūn shān sǎo méi dài ,bú zhī gòng dé jǐ duō chóu ?

  思念女子
 • 作者:释善珍 朝代:宋代

  公归兜率,局面屡变。
  青云交绝,珠履客散。
  白传草堂,裴公经院。
  僧定未起,樵柯将烂。
  老鹤倦飞,不慕霄汉。
  驽马恋主,非贪豆栈。
  风雨忧愁,常占春半。
  昔倚山岳,今悲露电。
  语犹在耳,事不如愿。
  病忆故乡,一筇易办。
  受恩莫报,迟回眷眷。
  入西州门,泪流被面。
   知音永已,弦断琴爨。

  袖香告辞,用写缱绻。

  (注)赵与筹(119?年-1260年),字德渊,号节斋,累官至观文殿学士,谥忠惠

  gōng guī dōu lǜ ,jú miàn lǚ biàn 。
  qīng yún jiāo jué ,zhū lǚ kè sàn 。
  bái chuán cǎo táng ,péi gōng jīng yuàn 。
  sēng dìng wèi qǐ ,qiáo kē jiāng làn 。
  lǎo hè juàn fēi ,bú mù xiāo hàn 。
  nú mǎ liàn zhǔ ,fēi tān dòu zhàn 。
  fēng yǔ yōu chóu ,cháng zhàn chūn bàn 。
  xī yǐ shān yuè ,jīn bēi lù diàn 。
  yǔ yóu zài ěr ,shì bú rú yuàn 。
  bìng yì gù xiāng ,yī qióng yì bàn 。
  shòu ēn mò bào ,chí huí juàn juàn 。
  rù xī zhōu mén ,lèi liú bèi miàn 。
   zhī yīn yǒng yǐ ,xián duàn qín cuàn 。

  xiù xiāng gào cí ,yòng xiě qiǎn quǎn 。

  (zhù )zhào yǔ chóu (119?nián -1260nián ),zì dé yuān ,hào jiē zhāi ,lèi guān zhì guān wén diàn xué shì ,shì zhōng huì

  思念
 • 作者:释善珍 朝代:宋代

  公真天人,谪堕尘世。
  方朔岁星,传说箕尾。
  又疑山林,一念差耳。
  乐全僧身,忠宣佛位。
  夙弘愿力,出济事会。
  作民司命,寿国元气。
  神皇布政,夐古鲜俪。
  谁为谤书,阴受风旨。
  疾雷破柱,公不失匕。
  关弓射羿,公愈荐祢。
  山薮高深,天球粹美。
  出夷入险,更使迭帅。
  长淮虏冲,孽雏旁睨。
  飞囊走羽,秉钺危寄。
  初闻谢公,语误客异。
  复传孔明,食少敌喜。
  笺病乞闲,易苏旧治。
  大星竟陨,白鸡告祟。
  抚公平生,竹帛光炜。
  谅公精爽,河岳流峙。
  万钟千驷,濁世糠秕。
  五龙九鲲,乘云谒帝。
  某闽衲野鹤难系,公呼来霅,获望簪履。
  酒阑烛跋,孤客末至。
  香烟未散,三生弹指。
  纾百结肠,储一升泪。
  上悲法门,下哭知己。

  gōng zhēn tiān rén ,zhé duò chén shì 。
  fāng shuò suì xīng ,chuán shuō jī wěi 。
  yòu yí shān lín ,yī niàn chà ěr 。
  lè quán sēng shēn ,zhōng xuān fó wèi 。
  sù hóng yuàn lì ,chū jì shì huì 。
  zuò mín sī mìng ,shòu guó yuán qì 。
  shén huáng bù zhèng ,xuàn gǔ xiān lì 。
  shuí wéi bàng shū ,yīn shòu fēng zhǐ 。
  jí léi pò zhù ,gōng bú shī bǐ 。
  guān gōng shè yì ,gōng yù jiàn mí 。
  shān sǒu gāo shēn ,tiān qiú cuì měi 。
  chū yí rù xiǎn ,gèng shǐ dié shuài 。
  zhǎng huái lǔ chōng ,niè chú páng nì 。
  fēi náng zǒu yǔ ,bǐng yuè wēi jì 。
  chū wén xiè gōng ,yǔ wù kè yì 。
  fù chuán kǒng míng ,shí shǎo dí xǐ 。
  jiān bìng qǐ xián ,yì sū jiù zhì 。
  dà xīng jìng yǔn ,bái jī gào suì 。
  fǔ gōng píng shēng ,zhú bó guāng wěi 。
  liàng gōng jīng shuǎng ,hé yuè liú zhì 。
  wàn zhōng qiān sì ,zhuó shì kāng bǐ 。
  wǔ lóng jiǔ kūn ,chéng yún yè dì 。
  mǒu mǐn nà yě hè nán xì ,gōng hū lái zhá ,huò wàng zān lǚ 。
  jiǔ lán zhú bá ,gū kè mò zhì 。
  xiāng yān wèi sàn ,sān shēng dàn zhǐ 。
  shū bǎi jié cháng ,chǔ yī shēng lèi 。
  shàng bēi fǎ mén ,xià kū zhī jǐ 。

  思念宋词精选
 • 作者:罗椿 朝代:宋代

  不愁风月只忧时,发为君王寸寸丝。
  司马要为元佑起,西枢政坐寿皇知。
  苦辞君命惊凡子,清对梅花更与谁。
  梦绕师门三稽首,起敲冰砚诉相思。

  bú chóu fēng yuè zhī yōu shí ,fā wéi jun1 wáng cùn cùn sī 。
  sī mǎ yào wéi yuán yòu qǐ ,xī shū zhèng zuò shòu huáng zhī 。
  kǔ cí jun1 mìng jīng fán zǐ ,qīng duì méi huā gèng yǔ shuí 。
  mèng rào shī mén sān jī shǒu ,qǐ qiāo bīng yàn sù xiàng sī 。

  爱国思念
 • 作者:纳兰性德 朝代:清代

  又到绿杨曾折处,不语垂鞭,踏遍清秋路。

  衰草连天无意绪,雁声远向萧关去。

  不恨天涯行役苦,只恨西风,吹梦成今古。

  明日客程还几许,沾衣况是新寒雨。

  yòu dào lǜ yáng céng shé chù ,bú yǔ chuí biān ,tà biàn qīng qiū lù 。

  shuāi cǎo lián tiān wú yì xù ,yàn shēng yuǎn xiàng xiāo guān qù 。

  bú hèn tiān yá háng yì kǔ ,zhī hèn xī fēng ,chuī mèng chéng jīn gǔ 。

  míng rì kè chéng hái jǐ xǔ ,zhān yī kuàng shì xīn hán yǔ 。

  思念
 • 作者:张淑芳 朝代:宋代

  罗襟湿未干,又是凄凉雪。

  欲睡难成寐、音书绝。

  窗前竹叶,凛凛狂风折。

  寒衣弱不胜,有甚遥肠,望到春来时节。

  孤灯独照,字字吟成血。仅梅花知苦、香来接。

  离愁万种,提起心头切。比霜风更烈。

  瘦似枯枝,待何人与分说。

  luó jīn shī wèi gàn ,yòu shì qī liáng xuě 。

  yù shuì nán chéng mèi 、yīn shū jué 。

  chuāng qián zhú yè ,lǐn lǐn kuáng fēng shé 。

  hán yī ruò bú shèng ,yǒu shèn yáo cháng ,wàng dào chūn lái shí jiē 。

  gū dēng dú zhào ,zì zì yín chéng xuè 。jǐn méi huā zhī kǔ 、xiāng lái jiē 。

  lí chóu wàn zhǒng ,tí qǐ xīn tóu qiē 。bǐ shuāng fēng gèng liè 。

  shòu sì kū zhī ,dài hé rén yǔ fèn shuō 。

  冬天思念孤独女子
 • 作者:白居易 朝代:唐代

  澹烟疏雨间斜阳,江色鲜明海气凉。
  蜃散云收破楼阁,虹残水照断桥粱。
  风翻白浪花千片,雁点青天字一行。
  好著丹青图画取,题诗寄与水曹郎。

  dàn yān shū yǔ jiān xié yáng ,jiāng sè xiān míng hǎi qì liáng 。
  shèn sàn yún shōu pò lóu gé ,hóng cán shuǐ zhào duàn qiáo liáng 。
  fēng fān bái làng huā qiān piàn ,yàn diǎn qīng tiān zì yī háng 。
  hǎo zhe dān qīng tú huà qǔ ,tí shī jì yǔ shuǐ cáo láng 。

  写景思念友情
 • 作者:晏殊 朝代:宋代

  燕子欲归时节,高楼昨夜西风。求得人间成小会,试把金尊傍菊丛。歌长粉面红。
  斜日更穿帘幕,微凉渐入梧桐。多少襟情言不尽,写向蛮笺曲调中。此情千万重。

  yàn zǐ yù guī shí jiē ,gāo lóu zuó yè xī fēng 。qiú dé rén jiān chéng xiǎo huì ,shì bǎ jīn zūn bàng jú cóng 。gē zhǎng fěn miàn hóng 。
  xié rì gèng chuān lián mù ,wēi liáng jiàn rù wú tóng 。duō shǎo jīn qíng yán bú jìn ,xiě xiàng mán jiān qǔ diào zhōng 。cǐ qíng qiān wàn zhòng 。

  思念女子惜别
 • 作者:元稹 朝代:唐代

              离思五首 其一
  自爱残妆晓镜中,环钗漫篸绿丝丛。
  须臾日射胭脂颊,一朵红苏旋欲融。
                  其二
  山泉散漫绕街流,万树桃花映小楼。
  闲读道书慵未起,水晶帘下看梳头。
                  其三
  红罗著压逐时新,吉了花纱嫩麴尘。
  第一莫嫌材地弱,些些纰缦最宜人。
                  其四
  曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
  取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。
                 其五
  寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人。
  今日江头两三树,可怜和叶度残春。 

              lí sī wǔ shǒu  qí yī
  zì ài cán zhuāng xiǎo jìng zhōng ,huán chāi màn zān lǜ sī cóng 。
  xū yú rì shè yān zhī jiá ,yī duǒ hóng sū xuán yù róng 。
                  qí èr
  shān quán sàn màn rào jiē liú ,wàn shù táo huā yìng xiǎo lóu 。
  xián dú dào shū yōng wèi qǐ ,shuǐ jīng lián xià kàn shū tóu 。
                  qí sān
  hóng luó zhe yā zhú shí xīn ,jí le huā shā nèn qū chén 。
  dì yī mò xián cái dì ruò ,xiē xiē pī màn zuì yí rén 。
                  qí sì
  céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ ,chú què wū shān bú shì yún 。
  qǔ cì huā cóng lǎn huí gù ,bàn yuán xiū dào bàn yuán jun1 。
                 qí wǔ
  xún cháng bǎi zhǒng huā qí fā ,piān zhāi lí huā yǔ bái rén 。
  jīn rì jiāng tóu liǎng sān shù ,kě lián hé yè dù cán chūn 。 

  思念爱情组诗
 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  灯火钱塘三五夜,明月如霜,照见人如画。

  帐底吹笙香吐麝,更无一点尘随马。

  寂寞山城人老也!击鼓吹箫,却入农桑社。

  火冷灯稀霜露下,昏昏雪意云垂野。

  dēng huǒ qián táng sān wǔ yè ,míng yuè rú shuāng ,zhào jiàn rén rú huà 。

  zhàng dǐ chuī shēng xiāng tǔ shè ,gèng wú yī diǎn chén suí mǎ 。

  jì mò shān chéng rén lǎo yě !jī gǔ chuī xiāo ,què rù nóng sāng shè 。

  huǒ lěng dēng xī shuāng lù xià ,hūn hūn xuě yì yún chuí yě 。

  思念元宵节忧国忧民
 • 作者:黄庭坚 朝代:宋代

  我居北海君南海,寄雁传书谢不能。
  桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。
  持家但有四立壁,治病不蕲三折肱。
  想见读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。(想见 一作:想得)

  wǒ jū běi hǎi jun1 nán hǎi ,jì yàn chuán shū xiè bú néng 。
  táo lǐ chūn fēng yī bēi jiǔ ,jiāng hú yè yǔ shí nián dēng 。
  chí jiā dàn yǒu sì lì bì ,zhì bìng bú qí sān shé gōng 。
  xiǎng jiàn dú shū tóu yǐ bái ,gé xī yuán kū zhàng xī téng 。(xiǎng jiàn yī zuò :xiǎng dé )

  思念友情
 • 作者:李白 朝代:唐代

  垂杨拂绿水,摇艳东风年。
  花明玉关雪,叶暖金窗烟。
  美人结长想,对此心凄然。
  攀条折春色,远寄龙庭前。

  chuí yáng fú lǜ shuǐ ,yáo yàn dōng fēng nián 。
  huā míng yù guān xuě ,yè nuǎn jīn chuāng yān 。
  měi rén jié zhǎng xiǎng ,duì cǐ xīn qī rán 。
  pān tiáo shé chūn sè ,yuǎn jì lóng tíng qián 。

  春天思念乐府女子
 • 作者:李白 朝代:唐代

  白帝城边足风波,瞿塘五月谁敢过。
  荆州麦熟茧成蛾,缲丝忆君头绪多。
  拨谷飞鸣奈妾何。

  bái dì chéng biān zú fēng bō ,qú táng wǔ yuè shuí gǎn guò 。
  jīng zhōu mài shú jiǎn chéng é ,qiāo sī yì jun1 tóu xù duō 。
  bō gǔ fēi míng nài qiè hé 。

  思念乐府妇女
 • 作者:江淹 朝代:先秦

  远与君别者,乃至雁门关。
  黄云蔽千里,游子何时还。
  送君如昨日,檐前露已团。
  不惜蕙草晚,所悲道里寒。
  君在天一涯,妾身长别离。
  愿一见颜色,不异琼树枝。
  菟丝及水萍,所寄终不移。

  yuǎn yǔ jun1 bié zhě ,nǎi zhì yàn mén guān 。
  huáng yún bì qiān lǐ ,yóu zǐ hé shí hái 。
  sòng jun1 rú zuó rì ,yán qián lù yǐ tuán 。
  bú xī huì cǎo wǎn ,suǒ bēi dào lǐ hán 。
  jun1 zài tiān yī yá ,qiè shēn zhǎng bié lí 。
  yuàn yī jiàn yán sè ,bú yì qióng shù zhī 。
  tú sī jí shuǐ píng ,suǒ jì zhōng bú yí 。

  离别思念乐府
 • 作者:王维 朝代:唐代

  清风明月苦相思,荡子从戎十载馀。
  征人去日殷勤嘱,归雁来时数附书。

  qīng fēng míng yuè kǔ xiàng sī ,dàng zǐ cóng róng shí zǎi yú 。
  zhēng rén qù rì yīn qín zhǔ ,guī yàn lái shí shù fù shū 。

  思念女子
 • 作者:李白 朝代:唐代

  日色已尽花含烟,月明欲素愁不眠。
  赵瑟初停凤凰柱,蜀琴欲奏鸳鸯弦。
  此曲有意无人传,愿随春风寄燕然,忆君迢迢隔青天。
  昔日横波目,今成流泪泉。
  不信妾肠断,归来看取明镜前。

  rì sè yǐ jìn huā hán yān ,yuè míng yù sù chóu bú mián 。
  zhào sè chū tíng fèng huáng zhù ,shǔ qín yù zòu yuān yāng xián 。
  cǐ qǔ yǒu yì wú rén chuán ,yuàn suí chūn fēng jì yàn rán ,yì jun1 tiáo tiáo gé qīng tiān 。
  xī rì héng bō mù ,jīn chéng liú lèi quán 。
  bú xìn qiè cháng duàn ,guī lái kàn qǔ míng jìng qián 。

  思念乐府
 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  东武望余杭,云海天涯两渺茫。何日功成名遂了,还乡,醉笑陪公三万场。
  不用诉离觞,痛饮从来别有肠。今夜送归灯火冷,河塘,堕泪羊公却姓杨。

  dōng wǔ wàng yú háng ,yún hǎi tiān yá liǎng miǎo máng 。hé rì gōng chéng míng suí le ,hái xiāng ,zuì xiào péi gōng sān wàn chǎng 。
  bú yòng sù lí shāng ,tòng yǐn cóng lái bié yǒu cháng 。jīn yè sòng guī dēng huǒ lěng ,hé táng ,duò lèi yáng gōng què xìng yáng 。

  地名思念友情
 • 作者:李白 朝代:唐代

  长相思,在长安。
  络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒。
  孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹。
  美人如花隔云端。
  上有青冥之高天,下有渌水之波澜。
  天长路远魂飞苦,梦魂不到关山难。
  长相思,摧心肝。

  日色欲尽花含烟,月明欲素愁不眠。
  赵瑟初停凤凰柱,蜀琴欲奏鸳鸯弦。
  此曲有意无人传,愿随春风寄燕然。
  忆君迢迢隔青天。
  昔时横波目,今作流泪泉。
  不信妾肠断,归来看取明镜前。

  美人在时花满堂,美人去后花馀床。
  床中绣被卷不寝,至今三载闻余香。
  香亦竟不灭,人亦竟不来。
  相思黄叶落,白露湿青苔。

  zhǎng xiàng sī ,zài zhǎng ān 。
  luò wěi qiū tí jīn jǐng lán ,wēi shuāng qī qī diàn sè hán 。
  gū dēng bú míng sī yù jué ,juàn wéi wàng yuè kōng zhǎng tàn 。
  měi rén rú huā gé yún duān 。
  shàng yǒu qīng míng zhī gāo tiān ,xià yǒu lù shuǐ zhī bō lán 。
  tiān zhǎng lù yuǎn hún fēi kǔ ,mèng hún bú dào guān shān nán 。
  zhǎng xiàng sī ,cuī xīn gān 。

  rì sè yù jìn huā hán yān ,yuè míng yù sù chóu bú mián 。
  zhào sè chū tíng fèng huáng zhù ,shǔ qín yù zòu yuān yāng xián 。
  cǐ qǔ yǒu yì wú rén chuán ,yuàn suí chūn fēng jì yàn rán 。
  yì jun1 tiáo tiáo gé qīng tiān 。
  xī shí héng bō mù ,jīn zuò liú lèi quán 。
  bú xìn qiè cháng duàn ,guī lái kàn qǔ míng jìng qián 。

  měi rén zài shí huā mǎn táng ,měi rén qù hòu huā yú chuáng 。
  chuáng zhōng xiù bèi juàn bú qǐn ,zhì jīn sān zǎi wén yú xiāng 。
  xiāng yì jìng bú miè ,rén yì jìng bú lái 。
  xiàng sī huáng yè luò ,bái lù shī qīng tái 。

  思念写人
 • 作者:王实甫 朝代:元代

  自别后遥山隐隐,更那堪远水粼粼。
  见杨柳飞绵滚滚,对桃花醉脸醺醺。
  透内阁香风阵阵,掩重门暮雨纷纷。
  怕黄昏忽地又黄昏,不销魂怎地不销魂。
  新啼痕压旧啼痕,断肠人忆断肠人。
  今春香肌瘦几分?缕带宽三寸。

  zì bié hòu yáo shān yǐn yǐn ,gèng nà kān yuǎn shuǐ lín lín 。
  jiàn yáng liǔ fēi mián gǔn gǔn ,duì táo huā zuì liǎn xūn xūn 。
  tòu nèi gé xiāng fēng zhèn zhèn ,yǎn zhòng mén mù yǔ fēn fēn 。
  pà huáng hūn hū dì yòu huáng hūn ,bú xiāo hún zěn dì bú xiāo hún 。
  xīn tí hén yā jiù tí hén ,duàn cháng rén yì duàn cháng rén 。
  jīn chūn xiāng jī shòu jǐ fèn ?lǚ dài kuān sān cùn 。

  写景思念闺怨女子